Design and realization

of museum exhibitions

Since 2014, we have specialised in the design and implementation of museum and exhibition displays. We provide a complete implementation service: from technical consultation, through feasibility studies, to the production of individual exhibition elements. Thanks to our wide range of experienced professionals, we are able to flexibly assemble a team tailored to each project.

realized expositions
0
created exhibition areas
0 m2
annual attendance of expositions
0 mil.+
total volume of orders
0 mil. Kč

Projects

Jan Koťa Rolník

co-owner, managing director
jan.rolnik@capacityexpo.com
+420 777 833 692‬‬

Petr Patočka

co-owner, managing director
petr.patocka@capacityexpo.com
+420 603 155 535‬‬

Jakub Brýdl

co-owner
jakub.brydl@capacityexpo.com
+420 728 609 515‬‬

Petr John

executive Director
petr.john@capacityexpo.com
+420 724 309 844‬

KREATIVA

Zde se rodí vize.

Společně prozkoumáme nápady, témata a záměr plánované expozice či návštěvnického centra. Důkladnou rešerší posoudíme vhodné nástroje a technologie, abychom Váš nápad proměnili v jasné zadání s realistickými cíli. Po podrobné analýze sestavíme realizační tým odborníků z potřebných oblastí, kteří budou pro Váš záměr garanty kvality a profesionálního přístupu.

Na základě studie navrhneme dramaturgický koncept, architektonické řešení, grafické a audiovizuální obsahy, které obohatí projekt o současné kreativní a interaktivní prvky. Společně si definujeme cíle, cílové skupiny a strategii projektu tak, aby splnil kritéria moderní expozice 21. století.

Během tvůrčího procesu společně probereme tato témata:

Nápad / Záměr / Úkol

 • Témata
 • Rešerše
 • Nástroje a technologie
 • Trendy
 • Proveditelnost
  • Zadání
  • Možnosti
  • Nároky (finanční, technické, organizační)
  • Zhodnocení

Studie

 • Popis cílů a cílových skupin, identifikace monitorovacích ukazatelů
 • Dramaturgický koncept uchopení tématu
 • Libreto, Moodboard, Treatment
 • Architektonické řešení
 • Audiovizuální obsahy (videa, filmy, animace, interaktivní instalace, motion design) – hrubý popis či scénář, reference, využité technologie
 • Vizuální a grafické řešení
 • Interaktivity, dětská linka
 • Specifikace provozních aspektů
  • Provozní doba
  • Sezónní fungování
  • Personální kapacity (kustodi, průvodci, správci, úklid, prodej vstupenek…)
  • Volné a prováděné prohlídky, audioguide, lektorské a doprovodné programy

PŘÍPRAVA

Promyšlený plán je základ.

V přípravné fázi vypracujeme komplexní plán projektu, zahrnující nezbytné právní kroky pro provádění veřejných či soukromých výběrových řízení. Stanovíme technické termíny jednotlivých fází a nastavíme časový rámec pro tvůrčí a výzkumné aktivity. Harmonogram bude pečlivě koordinován se všemi relevantními požadavky a lhůtami pro zaručení hladkého průběhu celého projektu.
Vytvoříme prováděcí dokumentaci, která bude podrobně specifikovat využité materiály, technologie, grafické a audiovizuální obsahy. Představíme Vám pečlivě zvolené dodavatele, které vybíráme na základě přísných kvalifikačních kritérií, čímž garantujeme vysokou úroveň kvality a efektivitu dodávek.

Během přípravné fáze projdeme tato témata:

Plánování a management projektu

 • Harmonogram – fáze přípravy a realizace včetně zohlednění všech technických a zákonných lhůt
 • Financování
  • Dotace, Granty, Nadace, IROP
 • Právní zajištění
  • Veřejné zakázky na studii a realizaci
  • Smlouvy s dodavateli
  • Smlouvy s autorským a technickým dozorem

Prováděcí dokumentace / dokumentace pro výběr dodavatele

 • Materiálová a konstrukční řešení
 • Zadání audiovizuálních obsahů včetně scénáře, moodboardu, referencí, storyboardu a popisu technologií
 • Detailní specifikace počtů a velikostí jednotlivých prvků
 • Výběr konkrétní audiovizuální a světelné techniky
 • Projekty osvětlení, slaboproudu, silnoproudu, vzduchotechniky či zabezpečení
 • Technická zpráva
 • Stavební příprava


Výběr dodavatelů

 • Příprava smluv a vypsání zakázek
  • Hodnotící komise a kritéria
  • Kvalifikační předpoklady
 • Administrace dotazů
 • Zajištění transparentnosti

REALIZACE

Vize se stává skutečností.

Efektivní koordinace všech zúčastněných stran patří mezi klíčové dovednosti našich projektových manažerů. Každodenně optimalizují pracovní procesy dle aktuální situace na stavbě, pružně řeší neočekávané situace, efektivně řídí harmonogram i čerpání finančních prostředků, transparentně a pravidelně komunikují s klientem.

Během realizace projdeme tato témata:

 • Koordinace projektu a zúčastněných stran
  • Investor
  • Poskytovatel finančních prostředků (dotace, granty, zřizovatel…)
  • Autoři – kurátor, architekt
  • Provozní personál
  • Technický dozor investora
  • Výrobci a dodavatelé
 • Řízení harmonogramu a návazností
 • Jasné zadání úkolů a kontrola plnění
 • Průběžná kontrola kvality provedení s ohledem na celek i detail
 • Průběžná dokumentace procesu realizace (foto a videodokumentace, stavební deník…)

PROVOZ

Po dokončení vše teprve začíná.

Po realizaci přichází fáze provozu, údržby a propagace. Před samotným otevřením vřele doporučujeme zahájit zkušební provoz, což umožní odhalit a vyřešit vzniklé problémy, jež nebylo možné identifikovat během přípravy a realizace. Procházíme a analyzujeme provozní zkušenosti, zaměřujeme se na klíčové poznatky z prvních dnů provozu a formulujeme návrhy řešení, které přispějí k úspěšnému rozvoji projektu.

Během provozu a následné péče projdeme tato témata:

 • Analýza fungování
  • Získání dat z provozu (návštěvnost, doba setrvání návštěvníků v expozici, oblíbenost jednotlivých prvků či témat pro efektivní propagaci)
  • Vyhodnocení a navržení úprav a dalšího rozvoje
 • Pravidelné prohlídky, údržba, monitoring
 • Optimalizace provozu
 • Propagace, PR, vizibilita

CREATIVITY

This is where a vision is born.

Together we will explore ideas, themes, and the purpose of the planned exhibition or visitor centre. Through intensive research, we assess the appropriate tools and technologies to turn your idea into a clear brief with realistic goals. After a detailed analysis, we will assemble an implementation team of experts in the necessary fields who will be guarantors for the quality and professional approach of your project.

Based on a study, we then propose a dramaturgical concept, architectural design, as well as graphic and audiovisual content that will enrich the project with contemporary creative and interactive elements. Together we will define the objectives, target groups, and strategy of the project so that it meets the criteria of a modern 21st century exhibition.

During the creative process, we will discuss together the following topics:

Idea / Intention / Task

 • Topics
 • Research
 • Tools and technology
 • Trends
 • Feasibility
  • Assignment
  • Options
  • Demands (financial, technical, organisational)
  • Evaluation

Study

 • Description of the objectives and target groups, identification of the monitoring indicators
 • Dramaturgical concept for understanding the theme
 • Libretto, moodboard, treatment
 • Architectural solution
 • Audiovisual content (videos, films, animations, interactive installations, motion design) – rough description or script, references, technologies used
 • Visual and graphic design
 • Interactivity, children’s hotline
 • Specification of operational aspects
  • Operating hours
  • Seasonal functioning
  • Staff capacities (curators, guides, administrators, cleaners, ticket vendors, etc.)
  • Free and guided tours, audio-guides, lecturers, and accompanying programmes

PREPARATION

A well-thought-out plan is essential.

In the preparatory phase, we will develop a comprehensive project plan, including the necessary legal steps for conducting public or private tenders. We will set technical deadlines for each phase and set a timeframe for creative and research activities. The schedule will be carefully coordinated with all relevant requirements and deadlines to guarantee the smooth running of the entire project.
We will create implementation documentation that will specify in detail the materials, technologies, and the graphic and audiovisual content to be used. We will introduce you to carefully selected suppliers who are chosen on the basis of strict qualification criteria, thus guaranteeing a high level of quality and efficiency of delivery.

During the preparation phase, we will go through the following topics:

Project planning and management

 • Schedule – preparation and implementation phases, including the consideration of all technical and legal deadlines
 • Funding
  • Subsidies, Grants, Foundations, IROP
 • Legal assurance
  • Public contracts for study and implementation
  • Contracts with suppliers
  • Contracts with author’s and technical supervision

Implementation documentation / documentation for the selection of the contractor

 • Material and design solutions
 • Specification of audiovisual content including script, moodboard, references, storyboard, and a description of the technology
 • Detailed specification of the numbers and sizes of individual elements
 • Selection of specific audiovisual and lighting equipment
 • Lighting, low-current, high-current, HVAC, and security projects
 • Technical report
 • Construction preparation

Selection of suppliers

 • Preparation of contracts and tendering
  • Evaluation committee and criteria
  • Qualification requirements
 • Administration of queries
 • Ensuring transparency

REALISATION

The vision becomes a reality.

The effective coordination of all stakeholders is one of the key skills of our project managers. They optimise work processes on a daily basis according to the current situation on the construction site, flexibly deal with unexpected situations, effectively manage the schedule and use of funds, and communicate transparently and regularly with the client.

During the implementation, we will go through the following topics:

 • Project and stakeholder coordination
  • Investor
  • Funding provider (subsidies, grants, founder, etc.)
  • Authors – curator, architect
  • Operating staff
  • Technical supervision of the investor
  • Manufacturers and suppliers
 • Schedule and follow-up management
 • Clear assignment of tasks and checking the performance
 • Continuous quality control of the design with regard to the whole and detail
 • Ongoing documentation of the implementation process (photo and video documentation, construction diary, etc.)

OPERATION

Now it is complete, everything can start.

After implementation comes the operation, maintenance, and promotion phase. Before the actual launch, we strongly recommend a trial run, which will allow the discovery and resolution of problems that could not be identified during preparation and implementation. We review and analyse operational experience, focus on key learnings from the early days of operation, and formulate proposed solutions that will contribute to the successful development of the project.

During operation and aftercare, we will go over the following topics:

 • Analysis of functioning
  • Obtaining traffic data (visitor traffic, the time visitors stay in the exhibition, the popularity of individual elements or themes for effective promotion)
  • Evaluation and proposal of modifications and further development
 • Regular inspections, maintenance, and monitoring
 • Optimisation of operation
 • Promotion, PR, visibility