Entwurf und Umsetzung

Ausstellungsdisplays

Seit 2014 haben wir uns auf den Entwurf und die Umsetzung von Museumsausstellungen und Expositionen spezialisiert. Wir bieten einen kompletten Realisierungsservice von der technischen Beratung über Machbarkeitsstudien bis hin zur Produktion einzelner Ausstellungselemente an. Dank des breiten Spektrums an erfahrenen Fachleuten sind wir in der Lage, flexibel ein Team zusammenzustellen, das genau auf jedes Projekt zugeschnitten ist.

durchgeführte ausstellungen
0
geschaffene ausstellungsflächen
0 m2
jährlicher besuch von ausstellungen
0 mil.+
gesamtvolumen der aufträge
0 mil. Kč

Projekte

Jan Koťa Rolník

miteigentümerin, geschäftsführerin
jan.rolnik@capacityexpo.com
+420 777 833 692‬‬

Petr Patočka

miteigentümerin, geschäftsführerin
petr.patocka@capacityexpo.com
+420 603 155 535‬‬

Jakub Brýdl

miteigentümerin
jakub.brydl@capacityexpo.com
+420 728 609 515‬‬

Petr John

geschäftsführender direktor
petr.john@capacityexpo.com
+420 724 309 844‬

KREATIVA

Zde se rodí vize.

Společně prozkoumáme nápady, témata a záměr plánované expozice či návštěvnického centra. Důkladnou rešerší posoudíme vhodné nástroje a technologie, abychom Váš nápad proměnili v jasné zadání s realistickými cíli. Po podrobné analýze sestavíme realizační tým odborníků z potřebných oblastí, kteří budou pro Váš záměr garanty kvality a profesionálního přístupu.

Na základě studie navrhneme dramaturgický koncept, architektonické řešení, grafické a audiovizuální obsahy, které obohatí projekt o současné kreativní a interaktivní prvky. Společně si definujeme cíle, cílové skupiny a strategii projektu tak, aby splnil kritéria moderní expozice 21. století.

Během tvůrčího procesu společně probereme tato témata:

Nápad / Záměr / Úkol

 • Témata
 • Rešerše
 • Nástroje a technologie
 • Trendy
 • Proveditelnost
  • Zadání
  • Možnosti
  • Nároky (finanční, technické, organizační)
  • Zhodnocení

Studie

 • Popis cílů a cílových skupin, identifikace monitorovacích ukazatelů
 • Dramaturgický koncept uchopení tématu
 • Libreto, Moodboard, Treatment
 • Architektonické řešení
 • Audiovizuální obsahy (videa, filmy, animace, interaktivní instalace, motion design) – hrubý popis či scénář, reference, využité technologie
 • Vizuální a grafické řešení
 • Interaktivity, dětská linka
 • Specifikace provozních aspektů
  • Provozní doba
  • Sezónní fungování
  • Personální kapacity (kustodi, průvodci, správci, úklid, prodej vstupenek…)
  • Volné a prováděné prohlídky, audioguide, lektorské a doprovodné programy

PŘÍPRAVA

Promyšlený plán je základ.

V přípravné fázi vypracujeme komplexní plán projektu, zahrnující nezbytné právní kroky pro provádění veřejných či soukromých výběrových řízení. Stanovíme technické termíny jednotlivých fází a nastavíme časový rámec pro tvůrčí a výzkumné aktivity. Harmonogram bude pečlivě koordinován se všemi relevantními požadavky a lhůtami pro zaručení hladkého průběhu celého projektu.
Vytvoříme prováděcí dokumentaci, která bude podrobně specifikovat využité materiály, technologie, grafické a audiovizuální obsahy. Představíme Vám pečlivě zvolené dodavatele, které vybíráme na základě přísných kvalifikačních kritérií, čímž garantujeme vysokou úroveň kvality a efektivitu dodávek.

Během přípravné fáze projdeme tato témata:

Plánování a management projektu

 • Harmonogram – fáze přípravy a realizace včetně zohlednění všech technických a zákonných lhůt
 • Financování
  • Dotace, Granty, Nadace, IROP
 • Právní zajištění
  • Veřejné zakázky na studii a realizaci
  • Smlouvy s dodavateli
  • Smlouvy s autorským a technickým dozorem

Prováděcí dokumentace / dokumentace pro výběr dodavatele

 • Materiálová a konstrukční řešení
 • Zadání audiovizuálních obsahů včetně scénáře, moodboardu, referencí, storyboardu a popisu technologií
 • Detailní specifikace počtů a velikostí jednotlivých prvků
 • Výběr konkrétní audiovizuální a světelné techniky
 • Projekty osvětlení, slaboproudu, silnoproudu, vzduchotechniky či zabezpečení
 • Technická zpráva
 • Stavební příprava


Výběr dodavatelů

 • Příprava smluv a vypsání zakázek
  • Hodnotící komise a kritéria
  • Kvalifikační předpoklady
 • Administrace dotazů
 • Zajištění transparentnosti

REALIZACE

Vize se stává skutečností.

Efektivní koordinace všech zúčastněných stran patří mezi klíčové dovednosti našich projektových manažerů. Každodenně optimalizují pracovní procesy dle aktuální situace na stavbě, pružně řeší neočekávané situace, efektivně řídí harmonogram i čerpání finančních prostředků, transparentně a pravidelně komunikují s klientem.

Během realizace projdeme tato témata:

 • Koordinace projektu a zúčastněných stran
  • Investor
  • Poskytovatel finančních prostředků (dotace, granty, zřizovatel…)
  • Autoři – kurátor, architekt
  • Provozní personál
  • Technický dozor investora
  • Výrobci a dodavatelé
 • Řízení harmonogramu a návazností
 • Jasné zadání úkolů a kontrola plnění
 • Průběžná kontrola kvality provedení s ohledem na celek i detail
 • Průběžná dokumentace procesu realizace (foto a videodokumentace, stavební deník…)

PROVOZ

Po dokončení vše teprve začíná.

Po realizaci přichází fáze provozu, údržby a propagace. Před samotným otevřením vřele doporučujeme zahájit zkušební provoz, což umožní odhalit a vyřešit vzniklé problémy, jež nebylo možné identifikovat během přípravy a realizace. Procházíme a analyzujeme provozní zkušenosti, zaměřujeme se na klíčové poznatky z prvních dnů provozu a formulujeme návrhy řešení, které přispějí k úspěšnému rozvoji projektu.

Během provozu a následné péče projdeme tato témata:

 • Analýza fungování
  • Získání dat z provozu (návštěvnost, doba setrvání návštěvníků v expozici, oblíbenost jednotlivých prvků či témat pro efektivní propagaci)
  • Vyhodnocení a navržení úprav a dalšího rozvoje
 • Pravidelné prohlídky, údržba, monitoring
 • Optimalizace provozu
 • Propagace, PR, vizibilita

KREATIV

Hier werden Visionen geboren.

Gemeinsam erforschen wir die Ideen, Themen und die Absicht der geplanten Ausstellung oder des Besucherzentrums. Durch eine gründliche Recherche bewerten wir die geeigneten Tools und Technologien, um Ihre Idee in einen klaren Auftrag mit realistischen Zielen zu verwandeln. Nach einer detaillierten Analyse stellen wir ein Realisierungsteam aus Experten aus den notwendigen Bereichen zusammen, die die Garanten für Qualität und eine professionelle Herangehensweise an Ihr Projekt sind.

Auf der Grundlage der Studie schlagen wir ein dramaturgisches Konzept, eine architektonische Lösung sowie grafische und audiovisuelle Inhalte vor, die das Projekt mit gegenwärtigen kreativen und interaktiven Elementen bereichern. Gemeinsam definieren wir die Ziele, Zielgruppen und die Strategie des Projekts, damit es den Kriterien einer modernen Ausstellung des 21. Jahrhunderts entspricht.

Während des kreativen Prozesses besprechen wir gemeinsam folgende Themen:

Idee / Absicht / Aufgabe

 • Themen
 • Recherche
 • Tools und Technologien
 • Trends
 • Durchführbarkeit
  • Vorgabe
  • Möglichkeiten
  • Anforderungen (finanzielle, technische, organisatorische)
  • Auswertung

Studie

 • Beschreibung der Ziele und Zielgruppen, Identifizierung von Monitoring Indikatoren
 • Dramaturgisches Konzept der Annäherung an das Thema
 • Libreto, Moodboard, Treatment
 • Architektonische Lösung
 • Audiovisuelle Inhalte (Videos, Filme, Animationen, interaktive Installationen, Motion Design) – grobe Beschreibung oder Drehbuch, Referenzen, verwendete Technologien
 • Visuelle und grafische Lösung
 • Interaktivitäten, Kinderlinie
 • Spezifizierung der betrieblichen Aspekte
  • Betriebszeit
  • Saisonale Funktion
  • Personalkapazitäten (Betreuer, Guides, Administratoren, Reinigung, Ticketverkauf…)
  • Freie und geführte Führungen, Audioguide, Vorträge und Begleitprogramme

VORBEREITUNG

Ein gut durchdachter Plan ist die Basis.

In der Vorbereitungsphase erstellen wir einen umfassenden Projektplan, einschließlich der notwendigen rechtlichen Schritte für die Durchführung öffentlicher oder privater Ausschreibungen. Wir legen technische Fristen für jede Phase fest und legen einen Zeitrahmen für die kreativen Tätigkeiten und Forschungsaktivitäten fest. Der Zeitplan wird sorgfältig mit allen relevanten Anforderungen und Terminen abgestimmt, um den reibungslosen Ablauf des gesamten Projekts zu gewährleisten.
Wir erstellen eine Durchführungsdokumentation, in der die verwendeten Materialien, Technologien, grafischen und audiovisuellen Inhalte detailliert aufgeführt sind. Wir stellen Ihnen sorgfältig ausgewählte Lieferanten vor, die wir nach strengen Qualifikationskriterien auswählen und so ein hohes Maß an Qualität und Effizienz der Lieferungen garantieren.

In der Vorbereitungsphase behandeln wir folgende Themen:

Projektplanung und Projektmanagement

 • Zeitplan – Phase der Vorbereitung und Umsetzung unter Berücksichtigung aller technischen und rechtlichen Fristen
 • Finanzierung
  • Förderungen, Zuschüsse, Stiftungen, IROP
 • Rechtlicher Hintergrund
  • Öffentliche Aufträge für die Studie und Realisierung
  • Verträge mit Lieferanten
  • Durchführungsdokumentation / Dokumentation für die Auswahl des Lieferanten

Material- und Konstruktionslösungen

 • Vorgabe audiovisueller Inhalte einschließlich Drehbuch, Moodboard, Referenzen, Storyboard und Beschreibung von Technologien
 • Vorgabe audiovisueller Inhalte einschließlich Drehbuch, Moodboard, Referenzen, Storyboard und Beschreibung von Technologien
 • Detaillierte Angabe der Anzahl und Größe der einzelnen Elemente
 • Auswahl der konkreten audiovisuellen Technik und der Beleuchtungstechnik
 • Projekte Beleuchtung, Schwachstrom, Starkstrom, Belüftungstechnik und Sicherheit
 • Technischer Bericht
 • Bauvorbereitung

Auswahl der Lieferanten

 • Vorbereitung von Verträgen und Ausschreibungen
  • Bewertungskommission und Kriterien
  • Qualifikationsvoraussetzungen
 • Verwaltung von Anfragen
 • Sicherstellung der Transparenz

REALISIERUNG

Aus der Vision wird Wirklichkeit.

Die effektive Koordination aller beteiligten Seiten ist eine der Schlüsselkompetenzen unserer Projektmanager. Täglich optimieren sie die Arbeitsabläufe entsprechend der aktuellen Situation auf der Baustelle, gehen flexibel auf unerwartete Situationen ein, steuern effektiv den Zeitplan und die Verwendung der finanziellen Mittel und kommunizieren transparent und regelmäßig mit dem Kunden.

Während der Realisierung beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:

 • Koordination des Projekts und der beteiligten Seiten
  • Investor
  • Anbieter von finanziellen Mitteln (Förderungen, Zuschüsse, Errichter…)
  • Autoren – Kurator, Architekt
  • Betriebspersonal
  • Fachliche Aufsicht des Investors
  • Hersteller und Lieferanten
 • Steuerung des Zeitplans und der anknüpfenden Tätigkeiten
 • Klare Aufgabenzuweisung und Kontrolle der Erfüllung
 • Kontinuierliche Qualitätskontrolle der Ausführung in Bezug auf das Ganze und das Detail
 • Laufende Dokumentation des Umsetzungsprozesses (Foto- und Videodokumentation, Bautagebuch…)

BETRIEB

Nach dem Abschluss, fängt alles erst an.

Nach der Realisierung folgt die Phase des Betriebs, der Wartung und der Werbung. Vor der eigentlichen Eröffnung empfehlen wir dringend, einen Probebetrieb zu starten, der es Ihnen ermöglicht, aufgetretene Probleme zu erkennen und zu lösen, die bei der Vorbereitung und Durchführung nicht identifiziert werden konnten. Wir überprüfen und analysieren die Betriebserfahrungen, konzentrieren uns auf die wichtigsten Erkenntnisse aus den ersten Betriebstagen und machen Lösungsvorschläge, die zur erfolgreichen Entwicklung des Projekts beitragen.

Während des Betriebes und der nachfolgenden Betreuung gehen wir folgende Themen durch:

 • Funktionsanalyse
  • Gewinnung von Betriebsdaten (Besucherzahlen, Verweildauer der Besucher in der Ausstellung, Beliebtheit einzelner Elemente oder Themen für eine effektive Werbung)
  • Bewertung und Vorschlag von Modifikationen und Weiterentwicklungen
 • Regelmäßige Inspektionen, Wartungen, Überwachungen
 • Optimierung des Betriebes
 • Werbung, PR, Sichtbarkeit